27-10-11

Fotowedstrijd VIW 2011-2012

 

De fotowedstrijd neemt vaste vorm aan. Het event wordt georganiseerd door VIW Chili en VIW Argentina, onder toezicht van VIW Brussel. De prijzen zijn 4 lidmaatschappen van VIW en het tentoonstellen van de winnaars + tweede en derde plaats in prachtlocaties in Chili, Argentinië en België. Niet alleen deelnemers, ook sponsers mogen zich aanmelden. Hieronder vinden jullie het reglement van de wedstrijd.

REGLEMENT

 

 

Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze fotowedstrijd. De organisatie is in handen van de plaatselijke VIW van Chili en Argentinië, Annemie Magnus en Rein Remaut, met gekozen zetel voor deze wedstrijd : VIW Brussel Gaucheretstraat 90 1030 Brussel

 

Over het reglement wordt geen briefwisseling of gesprekken gevoerd. De organisatoren zetten zich volledig in voor de uitvoering van dit reglement, doch onvoorziene gebeurtenissen kunnen steeds een aanpassing van het reglement verantwoorden. Dit wordt gemeld op de beide pagina's van de VIW's Chili en Argentinië, met bekendmaking aan de ingeschrevenen.

 

De fotowedstrijd 'DE LENTE' is toegankelijk voor iedereen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd.

 

De fotowedstrijd van VIW CHILI-ARGENTINA verloopt als volgt:
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via inschrijving via email naar Annemie Magnus en Rein Remaut, uw deelname wordt door hen geconfirmeerd. Om deel te nemen, stuurt u uw foto’s op via mail, in klein formaat, met vermelding van :

 

Naam

 

Achternaam

 

Leeftijd

 

Adres

 

Plaats van de foto

 

Originele titel 

 

De opdracht van de wedstrijd is:

 


Stuur ons een foto in die genomen werd in Chili en/of Argentinie waarin herkenbare elementen zichtbaar zijn voor de lente in Zuid-Amerika.

 

 

De wedstrijd loopt tot 21 december. De jury kiest uit de ingezonden foto's 4 winnaars in verschillende categoriën.

 

  1. Natuurfoto’s

  2. Portretten

  3. Gek/speels

  4. De Stad

 


Daarnaast komt in elke categorie de tweede en derde plaats ook in aanmerking voor de tentoonstelling. Elke deelnemer kan maximum 5 foto’s opsturen. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal VIW Chili en VIW Argentinië vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

 

Volgende foto’s komen in aanmerking voor eventuele publicatie: landschapsfoto’s, natuurfoto’s, foto’s van menigte, seizoensgebonden activiteiten, feestelijkheden en gebouwen.
De organisatie heeft het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten. De organisatie kan foto’s elimineren indien er aanwijzingen zijn van misbruik.
Foto's komen niet in aanmerking voor publicatie indien:

 

  • het gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming herkenbaar op afgebeeld staan;

  • ze aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn;

  • afgebeelde personen erop staan die geen toestemming voor publicatie hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes);

  • de deelnemer niet over de rechten beschikt om de foto te publiceren.

 

Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd.
Elke deelnemer verklaart zich akkoord, zonder bijkomende vergoeding, om zijn foto/foto’s in originele resolutie ter beschikking te stellen voor reproductie in publicaties van VIW. De winnaar krijgt een leuk aandenken en een plaats in de tentoonstelling die de organisatie zal organiseren in nader te bepalen lokalen in beide deelnemende landen en België. Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury voor de beste foto’s. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

 

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren.

 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied.

 

 

 

JURY

 

Argentijnse zijde :

 

 

Chileense zijde :

 

 

Belgische zijde :

 

 

 

Zij zullen samenwerken en niet per land beslissen. De foto's worden anoniem aan hen voorgelegd, met de titel en een nummer. Het nummer is de identifiactie van de auteur, enkel gekend aan de organisatie.

 

Contact

 

Annemie Magnus-Rein Remaut

 

VIA-website

 

VIW Chili website

 

DEELNEMERS

 

 

De fotowedstrijd is open voor iedereen met een link naar Vlaanderen toe. De deelnemers maken zich bekend bij het insturen van de foto's en de VIW vertegenwoordiger bekijkt de wettelijkheid van deelname, volgens het reglement. De deelnemers moeten niet gedomicilieerd zijn in Chili of Argentinië, wel moeten de foto's in die respectievelijke landen getrokken worden. De link tussen Vlaanderen en de deelnemers, kan ook van zeer uiteenlopende aard zijn. De VIW vertegenwoordigers oordelen hierover afzonderlijk en onafhankelijk.De foto's worden eerst in klein formaat opgestuurd naar Rein Remaut of Annemie Magnus. Ze moeten wel ter beschikking zijn in formaat: 8Mpixels ofte 8 miljoen pixels. Voor de tentoonstelling worden ze vergroot tot 30/40. 

  

17-10-10

VIW, natuurlijke partner

EEN HART ONDER DE RIEM VOOR VLAMINGEN IN DE WERELD

 
Recent richtte federaal minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een schrijven aan het Belgische diplomatenkorps in het buitenland, waarin hij het belang van de stichting ‘Vlamingen in de Wereld’ en onze Franstalige zusterorganisatie UFBE benadrukte. Een hart onder de riem was dat en een schrijven dat er kwam op vraag van Serge Wauthier, de nieuwe directeur-generaal van Consulaire Zaken van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De Directie-generaal Consulaire Zaken ondersteunt de consulaire secties van België in het buitenland en particulieren die in België bijstand vragen rond consulaire aangelegenheden. VIW kan het belang van dit schrijven niet voldoende benadrukken. Het is een blijk van erkenning en ondersteuning van de consulaire secties in België en in het buitenland. VIW wordt hierdoor erkend als natuurlijke partner om sociaal-maatschappelijke uitdagingen in het buitenland aan te gaan.

 

VIW-herfst NUMMER

EDITORIAAL

International mobility process

Het is al een grote uitdaging om van de ene stad naar de andere te verhuizen. Grenzen oversteken, in een andere taal handelen, omgaan met verschillende culturen, het in orde brengen van de administratieve formaliteiten en de belasting- en douaneverplichtingen maken alles nog een stuk ingewikkelder. Het blijkt dat vele alledaagse zaken, die in België vanzelfsprekend of gemakkelijk te regelen zijn, elders verrassend moeilijk of lastig kunnen zijn vanwege de communicatieproblemen en cultuurverschillen. Het is duidelijk dat het proces om aan deze nieuwe omgeving en de taal  te wennen de nodige tijd en energie vergt.

Velen hebben de idee dat het allemaal zo moeilijk niet kan zijn. En toch, wie van een expatriatie eerder een rich opportunity dan een struggle wil maken, ziet de meerwaarde van dit procesgerichte aanpak. Zie het als een (tijd)schema voor jouw emigratieverloop, waarin al de te managen elementen voorkomen en hoe je dit gecompliceerde proces zo snel, goedkoop en stressloos kan regelen.

We benadrukken de voordelen van een goede voorbereiding. Een gelukkige expat is een productieve expat, een goed voorbereide emigrant is een zonnetje in zijn nieuwe land.  En dat geldt én voor wie in zee gaat met een relocation specialist  én voor wie de touwtjes zelf in handen houdt. De basis van de frustratie van een verhuizing naar het buitenland ligt vaak bij de voorbereiding. Wie het zelf doet, moet zijn eigen HR-manager zijn. En waar moet je dan beginnen? Bij het begin natuurlijk. Het grote voordeel van een tijdslijn is dat je goed weet wat op welk moment jouw prioriteit moet genieten. Een overzicht waaruit blijkt dat er twee afzonderlijke fases zijn, die weliswaar door elkaar lopen.
Of je nu vertrekt vanuit een professioneel aanbod of niet, op een bepaald moment valt de beslissing. In regel start op dat moment ook de voorbereiding. Logischerwijze onderscheiden we twee fases, in het land van oorsprong en in het land van bestemming, met de effectieve verhuisreis als split. Vanaf het moment van de beslissing sta je feitelijk in een spreidstand tussen twee werelden: jouw oude en nieuwe leven. Zowel psychologisch als praktisch. Het ene moet je afsluiten, het andere moet je aankoppelen. Dit verloop bestaat uit een groep van processen die deels in het land van oorsprong en deels in het land van bestemming plaats vinden. Noem het desgewenst een checklist. Een belangrijke tip is scans te maken van alle officiële documenten. Bewaar ze desnoods op een usb-stick zodat je ze altijd bij de hand hebt. Want op de meet onverwachte momenten zal ernaar gevraagd worden. Als deze dan in de container zitten die zich op één van de zeven wereldzeeën bevindt, dan is het wachten geblazen.

                                                                                              Inge Roggeman & Koen Van der Schaeghe

26-08-10

Documentaire over Argentinie

documentaire over Argentinie. De tip komt van Annelies, bedankt!

23-07-10

Tentoonstelling in de Senaat van Argentinië

dyn008_small150_243_66_jpeg_2650375_0bdb554a2c1abcce3af1f732c4355ddc.jpg

 

VIW heeft de eer u een tentoonstelling voor te stellen van 200 jaar Belgische immigratie in Argentinië.

 


"Retratos de ayer, homenaje a Fernando Paillet y a los inmigrantes belgas en Argentina, en el Bicentenario de la Patria”.

Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolución N°319 registró N°4.244-DGTALMC-10 del 25 de enero 2010Top.jpgDe tentoonstelling wordt gehouden onder de auspiciën van de Dirección General de Cultura de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, de ambassade van het Koninkrijk België en VIW.  Om het 2-eeuwfeest van Argentinië verder te zetten, is deze tentoonstelling een ode aan de Belgen die hier twee honderd jaar geleden neerstreken en meewerkten aan het Argentinië van nu. Niet alleen bedrijven en Belgische kapitalen zagen toekomst in dit land, ook de mensen zoals u en ik, lieten haven en goed achter om hier een nieuw leven te beginnen. Zij namen niet alleen de cultuur mee van het harde werken, ook hun  kunsten, hun taal en hun achtergrond kreeg hier een plaats. Dit is niet meer zo duidelijk na 200 jaar en 5 generaties verder, toch herkennen we nog de roots van de mensen uit België.

Deze tentoonstelling is tevens een ode aan Fernando Paillet, een belangrijke Argentijnse fotograaf van Belgische afkomst en dit in heel Latijns-Amerika. Hij portreteerde de Belgische families die hier neerstreken, en is vooral gekend om zijn sociale foto's die hij trok op het platte land van de pampa's en Santa Fe en  de foto's van de arbeiders in de fabrieken en ateliers.

De fototentoonstelling zal u een reeks foto's tonen van gewoontes en potretten van Belgische immigranten met hun families en in hun schoolomgeving. Niet alleen van Paillet, ook van andere beroemde fotografen uit die tijd, zoals Chandler, Witcomb, Brio, Van Riel, enz.

Omdat het over een tentoonstelling van 200 jaar gaat, brengen hedendaagse fotografen hun zicht over Argentinië en de link naar België: Luc Verhaegen en Benoit Desilly. Zij zullen vooral de klemtoon legen op de Belgische architectuur hier en in België.Exposición SENADO DE LA NACION

Museo Parlamentario Senador Domingo Faustino Sarmiento

Fecha y hora de inicio: martes 3 de agosto 2010 a las 18 hs.

Dias y horarios de visita: de 16 a 20 hs.

Lugar: Hipólito Irigoyen 1702 PB

RVSP: tel: 4010-3000 int.3880

eventos@senado.gov.ar

Cuidad Autónoma de Buenos Aires

 

De tentoonstelling zal op 3 augustus om 18 u officieel geopend worden door de autoriteiten van de Senaat en de Belgische ambassade. U wordt hierbij allen uitgenodigd. Even reserveren op het nummer: 4010-3000 binnen nummer 3880 of per mail: eventos@senado.gov.ar


Op 5 en 10 augustus worden er in het auditorium van de Senaat twee ronde tafelconferenties gehouden, waarop u ook van harte welkom bent.

10 augustus 20 u uitdelen van de diploma's van de Senaat door de directie van Cultuur van de Senaat en de Ambassadeur van Belgie, Mevrouw Cristina Funes-Noppen.

Plaats: el salón Auditorio 5de verdieping, H. Irigoyen 1708. Ook hier even uw aanwezigheid bekendmaken, er is plaats voor 80 personen.

sponsers:

Cerveceria%2By%2BMalteria%2BQuilmes%2Balta.jpg
dyn008_small150_243_66_jpeg_2650375_0bdb554a2c1abcce3af1f732c4355ddc.jpg

 

07-07-10

Rally Downtown BA

000_0012-1
De uitslag van de voetrally werd gisteren bekend gemaakt. De winnaar werd bekroond met een 'Blauwe hemel' diploma en een fles wijn, geschonken door Via Via in San Telmo.
DSCN2770-1

Al de deelnemers hebben met gelijk enthousiasme gestreden. Zich gebogen over de vragen en de addertjes in het gras. Er kon uiteraard maar 1 team winnen en dit was het team van Tinne Lemmens en haar echtgenoot Marcelo.

Proficiat aan alletwee!

DSCN2777-1

Al de andere teams lagen echter heel dicht bij, het schol niet veel of iedereen was gewonnen en eigenlijk wilde ik iedereen gelijke punten geven voor de inzet en het denkwerk. Als streng jurylid moest ik echter knopen doorhakken.

De deelnemers waren:

Luc en Marleen, tweede plaats

DSCN2779-1drivepen rein1

Vlindercertificaat om de rally al fladderend af te leggen.

Veerle en haar leerlingen, derde plaats, welverdiend om alles te vertalen en voor de Argentijnse leerlingen om deze rally in het Nederlands af te leggen, PROFICIAT

DSCN2782-1mundial2

Tango diploma voor de vertaling en de moed van de anderstaligen.

Leen en Erika: derde plaats

DSCN2774-1mundial3

Appelsiendiploma, mixed team van la maquina naranja en belgische nuchterheid.

Heleen en Ellen: vierde plaats

35704_438572011114_729596114_5767010_6381218_n000-poes_leeuw

Certificaat van Fuerza Bruta voor de moed en zelfopoffering en het volharden in de creativiteit, wat prachtig is, maar niet altijd punten oplevert.

en

Annelies en Pieter Jan, zij hebben maar de helft gedaan, wegens gebrek aan tijd, maar een welverdiende vierde plaats

!DSCN2737mundial4

Lambikcertificaat om de rally in topspeed en maar half af te leggen.

De winnaars dus:

TINNE EN MARCELO

DSCN2783-1

Prijzen

Een heerlijke fles wijn van Via Via, San Telmo

en 4 abonnementen van VIW-Brussel voor:

Tinne, Marleen en Luc, Veerle en Leen


Proficiat aan iedereen die deelnam.

De voetrally is nog steeds op te vragen en is een aardige manier om het centrum van Buenos Aires beter te leren kennen. Je kan de tekst aanvragen bij:

reincastle@hotmail.com

De antwoorden worden dan doorgestuurd als je de antwoorden binnenstuurt.

De tekst is ook in het Spaans te verkrijgen.

winnaars

Fotos van de avond: Luc Verhaegen.

19-02-10

Samenwerking scholen Argentinie-Belgie

Scholenbanden in Argentinië: samenwerking met de Argentijnse NGO Agreste

De bedoeling van de bijeenkomst van 10 februari 2010 was de consolidatie van de samenwerking met de Argentijnse NGO Agreste en het vormgeven van het vrijwilligerswerk in Argentinië.

foto vergadering bij AGRESTE 10 februari 2010

Aanwezigen:

Geert Beeckmans (coödinator Twinningsproject Saludos);

Joel Swartenbroek (medewerker van twinningsproject Saludos);

Marisa Young (Vice-Presidente – Fundación Agreste);

Julián Varela (Director Ejecutivo – Fundación Agreste)

Verontschuldigd: Reinhilde Remaut (voorzitster Vlamingen in Argentinië) en Luc Pirson (Cultureel Attaché, ambassade van België in Argentinië)

Geert zal in België nakijken of we materiaal kunnen doneren aan Agreste en de scholen (computers, boeken, spelen,...). Reizigers of vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld materiaal meebrengen. Zo kunnen we transportkosten beperken.

De directeur van Agreste licht toe dat er een mogelijkheid is om samen te werken met het Tropisch Instituut van Antwerpen en andere Belgische instituten die door de ambassadeur van België (mevrouw Cristina Funes-Noppen) en de verantwoordelijke van FIT (Jan De Moor) zijn gesuggereerd.

Binnenkort zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden om na te gaan hoe Belgische en Argentijnse bedrijven de schoolprojecten kunnen ondersteunen.

De NGO maakt ‘vrijwilligerspakket’ van 3 maanden en 6 maanden. Op vraag van Geert zal het mogelijk zijn om binnen het twinningsproject Saludos ook een periode van min. 2 weken en max. 1 maand’ vrijwilligerswerk te doen.

Vanaf maart zijn er twee Vlaamse vrijwilligers actief in verschillende Argentijnse scholen. Een van hen heeft een beurs aangevraagd bij de Europese Commissie. Ook stagiairs van hogescholen en Universiteiten kunnen via Agreste begeleid worden.We zullen in de toekomst ook nagaan hoe we – naast studenten - ook profesionelen en zelfs personen met pensioen als vrijwilliger kunnen betrekken bij het uitwisselingsproject.

Verder bekijken we of we sponsors kunnen vinden om een deel van het vrijwilligerswerk en de ondersteuning van de vrijwilligers te bekostigen.Op vraag van Geert zal Agreste de scholen van het project Saludos in het begin van het schooljaar bezoeken. Het contact tussen de scholen en Agreste is namelijk belangrijk voor de verdere begeleiding in het twinningsproject en de ondersteuing van vrijwilligers die in de scholen willen werken en cursussen volgen.

Tijdens deze bijeenkomst overhandigde Geert aan Agreste het akkoord om het logo te gebruiken van o.a. vzw ARG-Gent en VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand). Van zodra deze akkoorden ondertekend zijn kan Agreste in Argentinië extra sponsors aantrekken voor het project.

De directeur van Agreste gaf enkele affiches mee waarmee we in universtiteiten en in de ambassade kandidaat-vrijwiiligers kunnen informeren over de mogelijkheden in Argentinië. Joel zal de affiches op de website van Agreste gebruiken om informatie te verspreiden in bijv. Leuven. Iedereen die informatie wil of op een of andere wijze wil helpen aan het twinningsproject tussen Argentijnse en Vlaamse scholen, kan terecht op het e-mailadres: geert_beeckmans@yahoo.fr

Geert Beeckmans

De website van Agreste: www.fundacionagreste.org.ar

30-01-10

Links van onze leden

 

Karaan De wit

patagonie,salta,mendoza,rein remaut,argentinie,reistips argentinieKaraan De Wit, Belgische, wonende in Santa Fe Argentinie, studeerde aan de Kunst hoge school Textiel Henry Story in Gent. Zij experimenteerde daar met verschillende weefgetouwen. Op haar zoektocht naar de kunst in de textiel, reisde ze rond in Europa en Centraal Amerika. In 1986 werkte ze in Huehuetenango (Guatemala) gedurende drie maanden in een atelier met Guatamalezen. Deze ervaring had een grote invloed op haar verdere compocities. Vanaf dat moment gebruikte ze de specifieke weefkunst van de Amerikaanse indianen en durft nu een risicovolle kleurencombinatie aan. In Belgie hield ze verschillende tentoonstellingen en nu in Argentinie werkt ze verder aan haar persoonlijke weeftechniek op verschillende weefgetouwen.

Karaan De Wit, de nacionalidad belga, reside en Santa Fe, Argentina. Estudió en la Escuela Superior de Artes Textiles "Henry Story" de la ciudad de Gante, (Bélgica) en donde experimentó técnicas diversas en diferentes tipos de telares. En un proceso continuo de búsqueda, realizó numerosos viajes por Europa y América Central. En 1986, trabajó en Huehuetenango (Guatemala) durante 3 meses en telar de cintura con nativos del lugar. Esta experiencia, influenció fuertemente sus composiciones y a partir de ese momento comenzó a utilizar tramas más cerradas y arriesgadas combinaciones de colores. En su país de origen, realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías y centros culturales, desarrollando paralelamente colecciones de telas confeccionadas a mano, en telar de cuadros.

Haar blog, su blog

 

 

img033.jpg

 

Argentinië presenteert zich als een land vol tegenstrijdigheden: Buenos Aires, met zijn blik gericht op het oude continent, Eu

 

ropa; het binnenland, gericht naar zichzelf in volle ontplooiing. Wat drijft mensen om een nieuw land te bevolken? Dit boek probeert de voetsporen te volgen van de goudzoekers in Patagonië. Patagonië, het einde van de wereld, het begin van een nieuw leven. Voor vele Europeanen is dit een totaal onbekende streek, hoewel de geschiedenis verbonden is met die van Europa.

In het gouden spoor van Patagonië

Rein Remaut

€ 17,95

 

Link van Sam Verhaert.

Een nieuwe Belg in ons midden, een nieuwe link: Sam Verhaert blogt of liever gezegd: Hamster Rave blogt.

Zijn nieuw artikel: It takes two to Tango

"Ik had het natuurlijk moeten weten. Toch ging ik op mijn eentje naar mijn eerste tangoles. Beetje op mijn eigen leren Buenos Airessen, he. Er zouden er nog wel alleen...

Het regende zuur dus ik kwam als een waterkip de parket opgeschoven. Te laat natuurlijk, want de koppeltjes zwierden al geometrisch gepassioneerd rond elkaar. Er was nog een oma over.

Ik stapte drie keer op haar enkel, verstijfde en begon als een plank te stuiteren. Af en toe moest ik met de leraar. Een man die ademde. Om mijn gezwenk te oefenen werd ik het laatste kwartier aan een pilaar gezet. We mochten elkaar wel. It takes two to tango."

Zijn blog is fris en geeft een andere kijk op de actualiteit en zijn nieuwe leven in Buenos Aires. De moeite om het eens door te bladeren.

Luc en Marleen bloggen.

DSCN8194

Iedereen vraagt ons "waarom Argentinië" maar onze stelling is eerder "waarom niet".

In Europa hebben we veel gereisd en Zuid-Amerika trok ons aan om te verkennen.We werden wat verliefd op Buenos Aires bij een eerste bezoek nu zes jaar geleden.Argentinië heeft altijd een blik op Europa en dus speelt dat in het voordeel van Europeanen die naar hier komen.

Luc Verhaegen

Delta-leden:

http://www.comunitariocaraguata.blogspot.com/ç

Hallo Vrienden,
De stad Tigre wil ons helpen in de kosten voor het transport van de kinderen naar het kultureel centrum en dit via bemiddeling door Mevrouw Malena, alvast bedankt... dit is pas goed nieuws en dit voor de maanden januari en februari 2010. Hopelijk kunnen we hierna in het pakket van de schooldiensten opgenomen worden voor het komende schooljaar (openbaar vervoer via de waterwegen). Verder hebben we een gedeelte van de vloer geplaatst met onze eerste subsidie en een gift van de Heer Briceño Blas.
Verder vervolgen we de Engelse cursus onder leiding van Peter De Bruyne en percussie-lessen onder vakkundige leiding van Fernando de Troebadoer.
Eerstdaags starten we met enkele nieuwe cursussen zoals zwemmen voor beginners en vervolmaking, volley en theater. De subsidie voor de "Vrije zender" werd goedgekeurd, de ontvangst ervan zal nog een poosje duren alvorens de centen in onze handen vallen, de zendmast van 33 meter hoogte wordt ter beschikking gesteld door Peter De Bruyne.
Heb je zin in een boottochtje in de delta met een kort bezoek aan ons project... WELKOM !!
Het Cultureel Centrum wenst U een geluk en vrede !

DSC05859


Reisgids voor Argentinie.

Onze reisgids beoogt een antwoord op allerlei frequent gestelde vragen. Wij probeerden ons hier zoveel mogelijk in te leven in de verschillende vraagstellingen over Argentinië. Heel wat onderwerpen worden in deze 'reisgids' behandeld en via een tip aan onze redaktie willen wij die nog zeker uitbreiden om dichter te komen bij de doelstellingen van een handige gids voor een reuze-vakantie in Argentinië.

Voor vakantiegangers, door vakantiegangers

BUENOS AIRES

Met de fiets door Buenos Aires

http://fietstoursbuenosaires.blogspot.com/

 

Urban Art in Buenos Aires

Desvío Buenos Aires is een educatief en toeristisch project dat bezoekers van de Argentijnse hoofdstad de mogelijkheid biedt om de stad en haar kunstscène op alternatieve wijze te leren kennen.  Het gaat hier zowel om straattheater als om de kunst uit het Museum van Schone Kunsten, zowel om sociaal-artistieke projecten als om het werk van een gerenommeerd kunstenaar, aangezien al deze artistieke uitingen bijdragen tot de unieke Argentijnse identiteit. Via geleide excursies leiden we de bezoekers rond langs deze artistieke, maar vaak ook politieke en sociale, fenomenen.

www.desviobuenosaires.wordpress.com
www.facebook.com/pages/Desvio-Buenos-Aires

 

Hostal in San Telmo

Via via reiscafe

Ook een via via in Peru en in Chili.

 

 

SALTA
 
Twee adressen in Salta (van Tinne)

1. Casa Hernandez, Nederlanders, op 15 minuten van de stad Salta gelegen - heel leuk, en helemaal niet duur:
 
2. Bij de Belgen, in San Carlos, dichtbij Cafayate in het zuiden van de provincie, in de Valle Calchaquí. Prachtig gelegen, heel mooi gerenoveerd, met ook een eigen bierbrouwerij (héél lekker bier). Iets duurder maar ECHT een aanrader:
 
MENDOZA
 
 
Mendozaandes es travesías en 4x4. Ofrecemos excursiones en turismo aventura en 4x4, combinado la travesías con safari fotográfico, trekking, pesca, cabalgatas, campamento nocturno, montañismo, cultura, vino y buenas costumbres. Invitamos al visitante a una experiencia inolvidable preparando su viaje a su medida. Explore y descubra tesoros únicos en los Andes. (De gids is een Belg, Luc Serdong, Mendozaandes is nu ook uitgebreid met een B&B)

PROVINCIA BUENOS AIRES

DELTA

 
De Delta is een rijk en prachtig natuurgebied. Een boottochtje door de feerieke kanalen is uniek. Peter De Bruyne maakt het voor ons mogelijk.

Un paseo en el delta ??? a partir de la estación fluvial de tigre... (escalera enfrente de Mc Donald) .

Con lancha abierta privada (6 metros).... 125 pesos por hora (1a hora a 175 pesos).. max. 4 personas.

Ejemplo : visita al Río Paraná de la estación fluvial :
2 horas... ida y vuelta hasta el Paraná : una hora (via lindo arroyos) y una hora sobre el Río Paraná.

Bienvenido ! Hasta pronto ! Tot hoors !

We also speak dutch, french and english !

Why not ?? Pourquoi pas ?

4

Meer info

SANTA CRUZ

EL CALAFATE

argentinie,patagonie,reisgids argentinie,belgen in argentinie,reisinformatie argentinieTIP VAN LUC EN MARLEEN:

Een hotel in El calafate gerund door een Belgische dame. Tip top in orde, gratis shuttle om het uur naar centrum Calafate. HOTEL EDENIA in PUNTA SOBERANA, dicht bij Perito Moreno.

06-02-09

Verslag uitwisseling Vlaams-Argentijnse scholen

Einde van het schooljaar in Argentijnse scholen

Voor de Argentijnse scholieren en cursisten eindigt het schooljaar in december.

Voor ze de vakantie aanvatten worden er nog heel wat aktiviteiten georganiseerd.  Voor de tweede keer op rij gingen een 10-tal Belgen in op de uitnodiging van 5 directies.  Onder de genodigden bevonden zich enkele personen die in het onderwijs werken, een bedrijfsleider, de cultureel attachee van de Belgische ambassade en de voorzitter van Vlamingen in Argentinië. 

dyn006_original_639_480_pjpeg__5122a515184ff66378c86befc7d24cc0
Foto Luc Verhaegen

 

Uitdeling rapporten en medailles

In heel wat Argentijnse scholen organiseert men een ´acto´.  De ´acto´ start met de Argntijnse hymne die door iedereen wordt meegezongen.  Daarna reiken de directie en de leerkrachten de rapporten, diploma´s etc. uit. De leerlingen met een bijzondere verdienste worden beloond met een medaille of een ander aandenken.  Meestal gaat het over een sportverdienste, een verdienste op sociaal-relationeel vlak of een buitengewone intellectuele prestatie.

 

Tentoonstelling

In de avondschool van Vicente Lopez combineert men de uitreiking van de getuigeschriften met een tentoonstelling van de eindwerken van de cursisten.

Dit biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de cursisten, de leerkrachten en de directie.  De bezoeker krijgt een overzicht van de thema´s die behandeld werden tijdens het schooljaar. 

!cid_28_1889367697@web28514_mail_ukl_yahoo

Foto Ellen Van den Broucke

Ontmoeting met de burgemeester van Olivos  

De burgemeester is bevoegd voor de avondschool uit Vicente Lopez.  Bijzonder is dat zijn vrouw Belgisch-Argentijnse roots heeft en af en toe naar ons land komt.  Tijdens de handelsmissie in oktober waren zij door de prins uitgenodigd vanwege hun band met ons land.  Nu, ongeveer 3 maanden later, gaf de burgemeester zijn formele steun aan zijn avondschool voor het uitwerken van een uitwisselingsproject.     

 

Schenking computermateriaal

Enkele Vlaamse onderwijsinstellingen en bedrijven (DHL em Fairgate) schonken 40 tweedehandscomputers aan de scholen.  De laptops kwamen het eerst aan en  werden tijdens de schoolbezoeken overhandigd. 

  

 Escuelita rural

 

 

Transport schilderijen voor schooltentoonstelling ´Imaginando Argentina´

In januari werden de schilderijen van de tentoonstelling naar België verscheept.  De tentoonstelling (met workshops) reist tijdens dit schooljaar naar een 10-tal scholen.

Het schilderij "Después del pan.... La Educación es la primera necesidad de un pueblo." (“Na brood is opvoeding de eerst behoefte van een volk…”) wordt via de weblog van Imaginando Argentina verkocht.  Met de opbrengst zal educatief materiaal gekocht voor een Argentijnse school.

 

 


Een bod op het schilderij kan je doen op de email van Geert Beeckmans

info@arg-gent.be.

Het laatste bod kan u zien op de website van Imaginando

 

Meer info:

Geert Beeckmans

vzw ARG-Gent

info@arg-gent.be