08-06-12

De vergeten Vlaamse provincie: het buitenland

De vergeten Vlaamse provincie
Vlamingen in de Wereld eisen stemrecht bij regionale verkiezingen

 Beste Vlaming in de Wereld,

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) ijvert reeds lang voor de effectieve erkenning van de Belgen in het buitenland door hen democratische inspraak te verlenen in het politieke gebeuren in België. Deze verzuchting is deels gerealiseerd, vermits onze landgenoten het politieke recht werd verleend om deel te nemen aan de Belgische federale verkiezingen. De stichting is bovendien opgetogen dat de bevoegde Kamercommissie recent het vereenvoudigde stemrecht voor Belgen in het buitenland goedkeurde. (zie kaderstuk onderaan)

Opmerkelijk echter is dat tot op heden deze beslissing niet is doorgetrokken naar de verkiezingen voor de gewesten en gemeenschappen. Vlamingen in het buitenland kunnen bijgevolg niet deelnemen aan verkiezingen voor hun Vlaams parlement. Deze weigering werd eerder deze week bevestigd door de acht partijen van de federale meerderheid in de bevoegde Kamercommissie. Het toekennen van het regionale stemrecht zou nochtans getuigen van een consequente houding ten aanzien van de burgers van ons land.

Een essentieel kenmerk van een democratie zijn immers vrije verkiezingen. Voor Vlaanderen zou dit de bevestiging zijn van haar competentie als volwaardige regio. Het kiesrecht geldt voor algemeen vertegenwoordigende organen: in een federale staat zijn dit niet enkel de federale, maar ook de regionale parlementen. In België hebben de regio’s eigen competenties en bevoegdheden en is het beginsel in foro interno, in foro externo van toepassing. Elk bestuursniveau mag voor haar bevoegdheden een eigen buitenlands beleid voeren. Bijgevolg heeft de uitgeweken Vlaming geen stem in het onderwijsbeleid, een puur Vlaamse bevoegdheid, en bijgevolg geen inspraak in de Vlaamse beslissing om al dan niet het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland te financieren. Toevallig is dat een heet hangijzer voor velen in het buitenland.

Net op het moment dat de gevolgen van het internationaal pendelen minder drastisch worden, want expats verlaten het land niet voorgoed en onderhouden een verbondenheid, moet ons land de zorg om haar uitgewekenen, vaak high potentials, ter harte nemen. Zorgen voor uitgeweken Vlamingen kan gelijk staan aan het zorgen voor Vlaanderen. De uitgeweken landgenoot zal immers graag een positief imago van zijn regio verspreiden als hij belangrijk bevonden wordt. Op het ogenblik dat Vlaanderen een politiek uitbouwt van publieksdiplomatie en Iedere Vlaming ambassadeur weigeren Vlaamse partijen diezelfde ambassadeurs stemrecht te geven. Een schoolvoorbeeld van een contradictio in terminis.

Nochtans toonden de Vlaamse partijen zich in het verleden zowel schriftelijk, in persoonlijke contacten als in debatten voorstander van dit stemrecht. In aanloop naar de federale verkiezingen van 2007 en 2011, vroeg de stichting, uit naam van duizenden uitgeweken Vlamingen, om de uitbreiding van het stemrecht op te nemen in het federale regeerakkoord. Het kiesrecht is immers een federale materie. Maar dat is nooit gebeurd. Het weerhield onze stichting niet om de Vlaamse partijen blijvend attent te maken op de problematiek. Zo hield de stichting op 15 december 2011 in het Vlaams Parlement het forum De Vergeten Vlaamse Provincie, waarop het regionaal stemrecht besproken werd. De aanwezige Vlaamse parlementsleden van NV-A, SP.A, Groen en CD&V pleitten voor het uitbreiden van het stemrecht en wezen op de anomalie tussen het federale en Vlaamse niveau. Er waren verschillen in de voorkeur van uitvoering, maar over de ker n van de zaak was er consensus.

Dat de nood en evidentie hiervan opnieuw in twijfel wordt getrokken stemt mij, met velen in het buitenland, droevig. Regionaal stemrecht is in een federale staat niet meer dan logisch. België schendt een basisprincipe van een federale staat. Dit is niets minder dan een democratisch deficit omdat ons land een aanzienlijk deel van zijn burgers geen gelijkwaardig stemrecht verleent. Deze lacune in het gelijkheidsbeginsel wordt erg pijnlijk wanneer in 2014 beide verkiezingen op één dag vallen. Pijnlijk, verwarrend, maar vooral ondemocratisch. Vlamingen in het buitenland zullen dan wel kunnen stemmen voor het federale, maar niet voor het Vlaamse parlement. Dit op een moment dat door de staatshervorming nog meer bevoegdheden worden overgedragen naar het regionale niveau. Begrijpen wie kan.

Daarom vraag ik de Vlaamse politici, maak er nu werk van, anders moeten de Vlamingen in het buitenland minstens wachten tot 2019 vooraleer zij hun recht kunnen uitoefenen.

Walter M. Thiebaut, voorzitter stichting Vlamingen in de Wereld

 


 

Eenvoudiger stemrecht voor Belgen in het buitenland

De Kamercommissie Institutionele hervorming heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om het stemrecht voor de federale parlementsverkiezingen te vereenvoudigen voor Belgen in het buitenland. 
Op 14 oktober 2012 trekt België naar de stembus voor de verkiezing van de gemeente- en provincieraden. Voor deze verkiezingen moeten de kiezers ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. Belgen die in het buitenland wonen mogen dus niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Aan de federale parlementsverkiezingen (Kamer en Senaat) mogen ze wèl deelnemen.
Meer zelfs: voor Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire of diplomatieke registers geldt ook een stemplicht. Recent heeft de Kamercommissie Institutionele hervorming een wetsvoorstel goedgekeurd om het stemrecht voor de federale parlementsverkiezingen te vereenvoudigen voor Belgen in het buitenland.
Totnogtoe moesten ze zich voor elke verkiezing laten inschrijven in de diplomatieke of consulaire registers (en uiteraard moeten ze aan de kiesvoorwaarden voldoen). Dat gaf soms problemen als er vervroegde verkiezingen werden uitgeschreven.

Wie inschrijft blijft ingeschreven.
Voortaan zal een Belg in het buitenland die eenmaal als kiezer ingeschreven is bij een diplomatieke of consulaire post, ingeschreven blijven als kiezer, tenzij hij bij de vorige verkiezingen niet gestemd heeft of tenzij hij niet meer ingeschreven is in de diplomatieke of consulaire post.


Aansluitingscriteria.
Het wetsvoorstel bepaalt objectieve criteria met betrekking tot de aansluiting van Belgen in het buitenland bij de gemeenten waar ze zich zouden mogen inschrijven. Deze aansluitingscriteria worden in het Kieswetboek vastgesteld in de volgende orde van voorrang:

  1. De Belgische gemeente waarin de Belg laatst in de bevolkingsregisters was ingeschreven.
  2. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van zijn geboorteplaats.
  3. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar zijn/haar vader of moeder in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven. 
  4. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waarin een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Hoe stemmen?
Aan de manier om te stemmen vanuit het buitenland is niets veranderd. Dat kan op 5 manieren:

  • Persoonlijke stemming in een Belgische gemeente
  • Stemming bij volmacht in een Belgische gemeente
  • Persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepsposten
  • Stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten
  • Stemming per briefwisseling

 


VLAMINGEN IN DE WERELD | Gaucheretstraat 90, 1030 Brussel
Tel.: +32 2 2017384| Fax.:+32 2 2017385| E-mail: info@viw.be | Website: www.viw.be

16:59 Gepost door VIA in info | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.