25-11-10

Vrijwilligerswerk

Nieuws en info voor vrijwilligers die naar het buitenland vertrekken. Meer info vindt u op de pagina van VIW, vlamingen in de wereld.

Hieronder leest u reeds het wettelijke kader.


WETTELIJK KADER

Trekt u naar het buitenland als vrijwilliger? Dan moet u vanaf augustus rekening houden met de nieuwe vrijwilligerswet. Artikel 5 & 6 & 8 bis (aansprakelijkheid & verzekering) zullen pas op 1 januari 2007 in werking treden. 

De vrijwilligerswet bepaalt wat uw rechten en plichten zijn als vrijwilliger. En daar heeft de regering wat aanpassingen aan gedaan. Vier regels zijn belangrijk als je in het buitenland vrijwilligerswerk doet:

1. Als u als vrijwilliger bij een organisatie werkt, moet de organisatie je op de hoogte brengen van alle informatie in verband met je rechten, plichten, verzekeringen, vergoedingen, enzovoort.
2. Als vrijwilliger ben niet je niet zelf burgerlijk aansprakelijk tijdens je vrijwilligerswerk. Het is enkel de organisatie die burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade die de vrijwilliger aan anderen berokkent, niet de vrijwilliger zelf. Behalve uiteraard als je bedrog pleegt of een zware fout begaat. Als je met een uitzendorganisatie naar het buitenland gaat, ben je normaal gezien goed verzekerd, maar als je individueel gaat, moet je zelf goede verzekeringen afsluiten.
3. Als je naar het buitenland vertrekt als vrijwilliger, dan blijven je kinderbijslagrechten gevrijwaard. Dus als je minderjarig bent, dan krijgen je ouders toch nog geld als je een buitenlands vrijwilligersproject doet. Ben je ouder dan 18, dan ontvangen je ouders nog kindergeld zolang je studeert. En als je in je wachttijd zit, krijg je kindergeld tot je 25 bent.
4. Als vrijwilliger mag je een onkostenvergoeding van maximum 27,92 euro per dag en maximum 1116,71 euro per jaar krijgen. Als je meer ontvangt, dan gaat de fiscus ervan uit dat het geen vrijwilligerswerk is, tenzij je kan bewijzen dat je die onkosten echt hebt gemaakt . Kan je dat niet, dan moet je belasting betalen op het bedrag dat het maximum bedrag overschrijdt

Meer info over de vrijwilligerswet vind je op www.vrijwilligerswerk.be en www.jint.be.

IS ER EEN LEEFTIJDSGRENS VOOR HET VRIJDWILLIGERSWERK?

In principe kan iedereen vrijwilligerswerk doen, ook kinderen.
Voor hen geldt echter dat het enkel occasioneel kan (tijdens culturele, artistieke, opvoedkundige of wetenschappelijke activiteiten), dus nooit op regelmatige basis omdat kinderarbeid verboden is.
Vanaf de leeftijd van 15 (in het jaar dat men 16 wordt) kan het wel.
De minister van Sociale Zaken heeft op een parlementaire vraag geantwoord dat vrijwilligerswerk kan voor jongeren onder de 18 jaar (zonder evenwel te specificeren wat de absolute minimumdrempel is).

Een maximumleeftijd bestaat niet: men kan vrijwilligerswerk doen zolang men wil. Wel opletten want sommige verzekeringspolissen sluiten personen vanaf een bepaalde leeftijd uit of bieden hiervoor minder goede waarborgen.

VRIJWILLIGE DIENST BIJ DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (VDOS)

De VDOS werd in 2005 opgericht met drie doelstellingen voor ogen. Een antwoord bieden op het gevoel van solidariteit van de jongeren door te zorgen voor een structuur en een degelijke begeleiding waarin ze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van ontwikkelingslanden. Jongeren de kans geven om een eerste professionele ervaring op te doen in de sector van de ontwikkelingssamenwerking op het terrein en zo op termijn bijdragen tot een nieuwe generatie coöperanten. Bijdragen tot de sensibilisering van de Belgische bevolking voor ontwikkelingssamenwerking via de ervaringen van de vrijwilligers op het terrein. Het uitsturen van jongeren met uiteenlopende achtergronden en met verschillende profielen heeft als doel het onderlinge begrip tussen de verschillende volkeren te bevorderen.

De kandidaten moeten minimum 20 jaar oud zijn.  Zij die voldoen aan de voorwaarden en die in de selectieproeven slagen, zullen door de BTC (Belgische Technische Coöperatie) aangeworven worden met een arbeidscontract overeenkomstig de Belgische wetgeving.  Ze zullen genieten van een vergoeding overeenkomstig het gegarandeerde minimummaandloon.  Voor hun vertrek zullen de vrijwilligers een voorbereidende opleiding volgen georganiseerd door de BTC. De duur van de vrijwillige dienst bedraagt ministens één jaar en maximum drie jaar.  Hij zal worden uitgevoerd in één of meerdere partnerlanden van de directe bilaterale samenwerking (Zuid-Afrika, Algerije, Benin, Bolivia, Burundi, de Democratische Republiek Congo.  Equatoriaal Guinea, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, de Palestijnse Gebieden, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania, Vietnam).  Veel meer informatie vindt u op www.btcctb.org

De commentaren zijn gesloten.