15-09-09

VIW

 

 

Onlangs vroeg VIW uw medewerking inzake een onderzoek naar ‘de rol van uitgeweken Vlamingen in de Publieksdiplomatie van Internationaal Vlaanderen’. Deze interne bevraging werd in een document verwerkt en intussen overgemaakt aan onze Vlaamse beleidsmakers.

In bijlage vindt u het document: memorandum ‘Publieksdiplomatie’. VIW wilt u hierbij nogmaals hartelijk danken voor uw getoonde inzet.

Met vriendelijke groeten uit Brussel,

Ann Bettens

VIW brengt Vlamingen thuis in de wereld. De Wereld, ons dorp. Het decor en de achtergrond van Vlamingen in de Wereld anno 2009 is de wijzigende emigratie. Omwille van de mobiliteit en van de uitgebreide telecommunicatiemiddelen is effectieve migratie minder noodzakelijk dan vroeger. De gevolgen zijn ook minder gevoelig. Er wordt vaker en sneller internationaal gependeld. VIW ontfermt zich zowel om de landgenoot die als expat tijdelijk in Dubai verblijft als de emigrant die permanent uitgeweken is naar Australië. VIW zorgt voor de groeiende groep Vlaamse senioren die in het buitenland tijdelijk of permanent hun tenten opslaan. En VIW staat ook klaar om almaar meer jongeren te
helpen buitenlandse ervaring op te doen tijdens of na de studies. Voor Vlamingen in de Wereld als belangenorganisatie zijn ze allemaal even belangrijk. Er wonen naar schatting 250.000 Vlamingen tijdelijk of permanent in het buitenland.
Doelgroepen die meer dan ooit de aandacht verdienen zijn jongeren en vijftigplussers. Jongeren verblijven vaak zeer tijdelijk in het buitenland: als student, onderzoeker, stagiair, werkstudent, expat,... Hun band blijft in ieder geval bestaan. Ze komen binnen een afzienbare tijd terug. Hetzelfde gebeurt met vijftigplussers. Wie aan het eind van zijn loopbaan, als gepensioneerde of overwinteraar, naar het buitenland gaat, verbleef tot driekwart van zijn leven in Vlaanderen. Dan verlies je de band niet meer met het thuisfront.
VIW behoeft vooreerst verankering, een bevestiging van haar opdracht en ambities, en bevestiging van haar missie en rol als organisatie bekommerd om, en gericht op uitgeweken landgenoten. VIW streeft naar excellentie en ziet haar ambities graag geruggensteund door en geschraagd op sterke peilers, vandaar dit memorandum naar een betere inzet van de Stichting Vlamingen in de Wereld.

Spoor 1
Zorgen voor uitgeweken Vlamingen

Dé belangenvereniging voor Vlamingen die in het buitenland wonen, leven en werken

1. Uitbouw van de dienstverlening


Een aanspreekpunt zijn en blijven voor de vertrekkende, terugkerende en/of reeds in het buitenland aanwezige Vlamingen aangaande emigratievraagstukken. Informeren inzake dubbele nationaliteit, pensioenen, stemrecht, onderwijs,…
Meewerken aan en lobbyen voor initiatieven die het leven van onze migrerende Vlamingen vereenvoudigen of rijker maken, zoals beperking van administratieve rompslomp bij verhuizing en vlotte afhandeling van dossiers rond pensioen of sociale zekerheid, voldoende faciliteiten voor onderwijs in het Nederlands, verruiming van het stemrecht en inspraak in Vlaanderen of de bevordering van het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie, evenals het ijveren voor een Europese regelgeving inzake binationale huwelijken en transnationale regels
inzake het familierecht binnen de Europese Unie. VIW is voorstander van een Europese wetgeving hieromtrent.
VIW stelt voor dat de Vlaamse regering rond het vrij verkeer van personen in de EU, initiatieven neemt binnen de termijn dat België EU-voorzitter is. VIW kan de nodige input geven, gesteund door Europeans Throughout The World.


2. Informatiefunctie langs tijdschrift, website en nieuwsbrief


VIW als infodesk en medium om landgenoten op weg te helpen bij hun re)emigratie/expatriatie. Informeren over het sociale vangnet dat wereldwijd bestaat. Het tijdschrift alsook de nieuwsbrief en de website wisselen ervaringen uit.


3. Uitbouw van de netwerkfunctie


Uitgeweken landgenoten of Vlamingen met plannen in die zin met elkaar in contact brengen. De onderlinge communicatie vergemakkelijken door toepassing van diverse nieuwe media. Organiseren van bijeenkomsten voor Vlamingen in het buitenland in synergie met onder meer het netwerk van Flanders Investment & Trade & Club Diaspora, waarvan VIW medeoprichter is.
Stimuleren van culturele initiatieven die het groepsgevoel en de samenhorigheid van de Vlamingen in het buitenland verhogen. Oprichting en ontwikkeling van sociale en maatschappelijke clubs in het buitenland stimuleren en
ondersteunen.

Spoor 2


Zorgen voor Vlaanderen
Speler in het imagoversterkend beleid van het ‘Departement internationaal Vlaanderen’

VIW is binnen Vlaanderen meer dan welke ook dé organisatie die beseft wat het potentieel is van de uitgeweken Vlamingen. Opdat een uitgeweken Vlaming zich positief zou uitlaten over zijn land, moet hij betrokkenheid voelen van zijn land. Betrek hem, laat hem niet vallen. Bied iets aan vanuit Vlaanderen. Het uitgedragen beeld zal in ieder geval positiever kleuren. De deelname aan de internetbevraging in het kader van ‘Vlaanderen in Actie’ werd door de uitgewekenen als zeer positief ervaren.
De uitgeweken landgenoot verspreidt pas een positief imago als hij gewaardeerd wordt. Voor VIW is dit dé invulling van Publieksdiplomatie. De doelstellingen van VIW corresponderen in grote mate met publieksdiplomatie. Wie zich als Vlaming in het buitenland goed in zijn vel voelt, zal zich goed uitlaten over zijn regio.
Een blik op VIW-activiteiten die de band versterken:
- tijdschrift met reportages/dossiers en nuttige informatie voor uitgewekenen en over het Vlaams Buitenlands Beleid
- Stimuleren en ondersteunen van Vlaamse events in het buitenland. Zowel sociaal, cultureel als economisch.
- Organisatie van de VIW-Terugkeerdag, een congres waarop de noden en grieven van uitgewekenen ruim aan bod komen, dankzij de aanwezigheid van de VIW-vertegenwoordigers uit de vier windstreken.
- Organiseren van een meeting of receptie onder de aanwezige landgenoten bij buitenlandse missies van een Vlaams minister.
- Vlamingen in het buitenland betrekken via enquêtes en internetbevragingen. Het onderzoeken van de noden en het consulteren van de mening van de uitgewekenen.
- Vlamingen in het buitenland informeren over het toekomstproject Vlaanderen in Actie, Flanders Today, het Odysseus-programma, en vele andere initiatieven van de Vlaamse regering.

Spoor 3


Zorgen voor het Vlaams talent


Band versterken met de Vlaamse high potentials in het buitenland Vlaanderen kent vele high potentials in het buitenland in zowat alle vakgebieden. Hier zijn heel wat raakpunten met de doelstellingen van het toekomstproject Vlaanderen in Actie. Talentvolle Vlamingen die leven met een internationale geest en zich toespitsen op innovatie in diverse domeinen. ViA-krachtlijnen als innovatie, talent
en internationalisering maken de dienst uit van velen die Vlaanderen vaarwel zegden.
Evenzeer talentvolle jonge Vlamingen warm maken voor en aansproten tot buitenlandse ervaringen. Het in de kijker plaatsen van Erasmusprogramma’s en de diverse beurzen die (hooggeschoolde) Vlamingen de mogelijkheid bieden zich te vervolmaken in het buitenland.
Aandacht besteden aan de programma’s om terug te keren. Zoals het Odysseus-programma.
VIW ondersteunt de internationale dimensie van talentontwikkeling. Talenten, of het nu studenten, professoren of bedrijfsleiders zijn, worden geïnformeerd, in de kijker geplaatst en de lezer wordt aangesproken om in hun voetsporen te treden.
Uitbouw van contacten met de internationale diensten van universiteiten en hogescholen.


Conclusie


Leg de drie sporen naast elkaar en laat ze in een zelfde richting rijden. Een kruisbestuiving tussen wat VIW als haar eigen doelstellingen ziet en het inlossen van overheidsverwachtingen. Het één kan niet zonder het ander.
De uitgeweken landgenoot zal pas een positief imago verspreiden als hij belangrijk gevonden wordt. Vlamingen in de Wereld brengt Vlamingen thuis in de wereld, maar houdt hen ook thuis in Vlaanderen.


Sterke formule voor Vlamingen in de Wereld is noodzaak


Met volgende maatregelen kan VIW wereldwijd beter op weg


1. Om een betere publiekswerving te bekomen
- vraagt VIW effectieve erkenning en ondersteuning door diplomatieke posten in het buitenland
- vraagt VIW medewerking van de Vlaamse gemeentebesturen waar men zich uitschrijft
- hoopt VIW op een structurele en afgeleide samenwerking met de Vlaamse universiteiten
- suggereert VIW een rondetafelconferentie met organisaties betrokken bij het Vlaams Buitenlands Beleid


2. Ter versterking van haar infofunctie
- vraagt VIW nauwere samenwerking met deskundigen en specialisten van de Vlaamse overheid
- vraagt VIW dat het met de noden van de uitgewekenen terecht kan bij de Vlaamse overheid


3. Om een wereldwijd sociaal netwerk uit te bouwen
- vraagt VIW de middelen om met een partner een sociaal netwerk op te zetten (bijvoorbeeld middels het Vlaamse Netlog één netwerk opzetten voor álle Vlamingen)
- vraagt VIW erkenning en ondersteuning voor haar wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers


4. Om de band met Vlaanderen te versterken
- vraagt VIW extra middelen om de oplage van haar tijdschrift te verhogen en te verspreiden onder de landgenoten wereldwijd.


5. Ter bevordering van het vrij verkeer van personen binnen Europa
- suggereert VIW dat Vlaanderen hierrond binnen het Belgisch EU-voorzitterschap het initiatief neemt om het verder wegwerken van knelpunten in het ‘Vrij verkeer van personen’ bovenaan de Europese agenda te zetten.


Brussel, Juni 2009

 

20:49 Gepost door VIA in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.